Nieuwsbericht | Datum: 11-07-2017


Provinciebesluit voorkeursalternatief N279 Veghel - Asten
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben 11 juli 2017 een definitieve keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de N279 tussen Veghel en Asten. Ze hebben ingestemd met het tracé dat door de regiopartners was geadviseerd: een toekomstbestendige aanpak waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd en bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Daarnaast investeert de provincie, bovenop de uitbreiding van de weg zelf, bijna €20 miljoen extra in de toepassing van smart mobility, een goede inpassing van de weg in de omgeving en bovenwettelijke innovatieve geluidsmaatregelen.

In het kader van de zogenaamde m.e.r.-procedure (milieu effect rapportage) is een groot aantal mogelijke oplossingen voor de knelpunten op de N279 onderzocht op verkeers- en milieueffecten. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en de kostenramingen van de verschillende oplossingen heeft de Stuurgroep, met daarin de bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat, in april jl. een voorlopig voorkeursalternatief voor de N279 benoemd. Dit voorlopig voorkeursalternatief is de afgelopen weken voorgelegd aan de gemeenteraden van de verschillende gemeenten en het bestuur van het Waterschap. De Stuurgroep heeft op basis van deze consultatie een regionaal voorkeursalternatief bepaald dat als advies aan het provinciebestuur is aangeboden. Als eigenaar van de provinciale weg heeft het provinciebestuur nu een definitief besluit genomen over het tracé, dat verder in detail wordt uitgewerkt.

Toekomstvaste aanpak
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Na een intensief en zorgvuldig proces is het gelukt om met de regio een advies te formuleren dat breed gedragen wordt. We hebben het hier over een dossier met een lange en roerige historie, dus we vinden dat brede draagvlak van groot belang. We hebben het advies dan ook 1 op 1 overgenomen. Met dit besluit kiest het provinciebestuur voor een toekomstvaste aanpak, door nu te doen wat nodig is om de doorstroming en leefbaarheid tot 2030 te verbeteren. De rotondes, kruisingen en aansluitingen worden ongelijkvloers zodat deze knelpunten beter doorstromen en veiliger worden voor het verkeer. Daarnaast gaan we pilots en experimenten met slimme mobiliteitsoplossingen inzetten op de N279, omdat we erin geloven dat deze technieken een positief effect hebben op de doorstroming. Maar het belangrijkste is dat we de weg nu zó aanpakken dat met een kleine investering toch een 2x2 aangelegd kan worden als dat in de toekomst nodig blijkt te zijn. Hiervoor ontwikkelen we een monitorings- en evaluatiesysteem, om de situatie op de N279 heel goed in de gaten te kunnen houden.”

Basispakket N279
De basis van het voorkeurstracé waar het college van Gedeputeerde Staten toe heeft besloten bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Doorgaande route door Veghel: vanaf de aansluiting A50 tot nabij de Taylorburg wordt de N279 uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.
 • Aansluiting Keldonk wordt in noordelijke richting verplaatst.
 • De N279 blijft op maaiveld, waarbij de brug over de Zuid-Willemsvaart wordt gecombineerd met de aansluiting op de N279, en er komen gescheiden rijbanen voor fietsers op het viaduct.
 • De provincie onderzoekt, samen met de gemeente Meierijstad, of een aparte fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart bij de bestaande brug bij Keldonk - binnen het beschikbare budget - mogelijk is.
 • Aansluiting De Bemmer/Boerdonk wordt ongelijkvloers met de N279 op maaiveld en een onderdoorgang Middenweg met fietsverbinding.
 • Aansluiting Gemert wordt ongelijkvloers met de N279 op maaiveld, de N272 er overheen en een onderdoorgang voor de fietsverbinding.
 • Realisatie omleiding Helmond (Dierdonk) met de N279 op maaiveld, inclusief realisatie van een ecoduct, een viaduct Heikantse Beemd en een halve aansluiting met de N607. Bij deze aansluiting met de N607 gaat de N279 over de N607 heen.
 • Realisatie van het viaduct Scheepstal, waarbij voldoende ruimte wordt gereserveerd om op een later moment een (snel)fietsroute tussen Helmond en Gemert aan te leggen.
 • Aansluiting Rochadeweg wordt ongelijkvloers met een half verdiepte ligging van de N279. De oversteek van de Vlierdense Bosdijk – Rijntjesdijk met de N279 wordt ongelijkvloers.
 • Oostappensedijk wordt een ongelijkvloerse oversteek.
 • Optimalisatie van de aansluiting Deurneseweg, waarbij de gelijkvloerse aansluiting van de Deurneseweg op de N279 in noordelijke richting wordt verplaatst en de verkeerslichten slim worden gekoppeld met de aansluiting op de A67.
Aanvullende maatregelen
Naast dit basispakket voor de N279 heeft het provinciebestuur besloten extra te investeren in aanvullende maatregelen die een gunstig effect kunnen hebben op de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de directe omgeving van de N279. Zo stelt de provincie bovenop de wettelijke geluidsmaatregelen in het basispakket een extra bedrag beschikbaar van €4,5 miljoen voor aanvullende en innovatieve geluidsmaatregelen. Dit bedrag is beschikbaar als cofinanciering, waarbij van gemeenten een eigen bijdrage van 50% wordt gevraagd. Daarmee komt een totaal budget beschikbaar van €9 miljoen voor (innovatieve) geluidsmaatregelen op het hele tracé tussen Veghel en Asten. Verder wordt ook de rotonde bij de Beeksedijk in Gemert uitgebreid om de doorstroming te verbeteren en wordt in een regionaal onderzoek bekeken welke mogelijkheden er zijn om de problemen bij de Beekse Brug in Laarbeek op te lossen.

Vervolgstappen
Met dit besluit van Gedeputeerde Staten is het voorkeursalternatief definitief. Dit voorkeursalternatief wordt nu verder in detail uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit provinciale inpassingsplan leggen Gedeputeerde Staten naar verwachting in 2018 ter vaststelling voor aan Provinciale Staten waarna het open staat voor de gebruikelijke beroepsmogelijkheden. De uitvoering van de plannen voor de N279 staat gepland vanaf 2020.Deel dit artikel:                   

Beter inzicht in bodemdaling Kanis, Kamerik en Kockengen
Artikel
Provinciale wegen in Limburg worden stiller
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en De Groene Boog tekenen contract nieuwe A16 Rotterdam
Nieuwsbericht
InfraTech 2019 toont neus voor innovatie met infra awards
Nieuwsbericht
Geslaagde editie van de INTERMAT, in het teken van innovatie en business
Weblogposting
Fotoreview Intermat 2018
Weblogposting
Heijmans pakt wegenproject N280 Roermond aan
Nieuwsbericht
Extra maatregelen om geluidsbelasting provinciale wegen te verminderen
Nieuwsbericht
Vanaf 24 april alle verkeer tijdelijk over nieuwe wegdeel N35 bij Wijthmen
Nieuwsbericht
N35 Nijverdal - Wierden: Van OTB naar TB en aanbesteding
Nieuwsbericht
54.000 draagkrachtmetingen op 2.700 km snelweg
Nieuwsbericht
Aan de slag met 303 zienswijzen voor N35 Nijverdal - Wierden
Nieuwsbericht
Heijmans ontvangt voorlopige gunning N280 Roermond
Nieuwsbericht
Verbreding A6 bij Almere een jaar eerder klaar
Nieuwsbericht
Voorlopige gunning A1 Apeldoorn - Azelo (fase 1) aan Heijmans
Nieuwsbericht
Rotterdam krijgt een Groene Boog
Nieuwsbericht
Nachtafsluitingen Koning Willem-Alexandertunnel A2 voor hitteproeven beton
Nieuwsbericht
Provincie, Hoogheemraadschap & gemeente: handen ineen voor aanpassing N468
Nieuwsbericht
Tunneloverzicht online
Nieuwsbericht
Event
Gemeenten en provincie onderzoeken samen aanpak N284
Nieuwsbericht
N205: Eerste slimme weg in Nederland klaar voor Talking Traffic
Nieuwsbericht
Congres Beheer en onderhoud van infrastructuur: Geconcentreerd blijven op eigen taken!
Weblogposting
[Banners]