Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 04-07-2018


Nieuwe koers voor mobiliteit in Limburg
In 2010 luidde de opdracht aan Maastricht Bereikbaar: zorg dat het snelverkeer niet stil komt te staan vooral door de aanleg van de A2-tunnel. Sindsdien is die ambitie doorgegroeid naar duurzame mobiliteit en stimuleert Maastricht bereikbaar structureel ander reisgedrag bij forenzen, bezoekers, studenten en goederenvervoerders. Eerst voor de stad Maastricht, later voor de regio Zuid-Limburg en anno 2018 schalen we op naar Midden-Limburg. Voor de komende jaren willen we nóg een stap verder met minder CO2-uitstoot en meer vitaliteit als doel.

Krachtig netwerk
Maastricht Bereikbaar werkt hierin samen met ruim 250 ander organisaties zoals het Rijk, gemeentes, de Provincie Limburg, grote werkgevers, binnenstadondernemers, midden- en kleinbedrijf, (landelijke) logistieke belangenorganisaties, mobiliteitsaanbieders, industrie, kennisinstituten en projectorganisatie A2 Maastricht en Noorderbrug. Woensdag 4 juli is de traditionele zomerbijeenkomst met werkgevers die zich bij Maastricht Bereikbaar hebben aangesloten. Hier worden de resultaten gepresenteerd en wordt vooruitgekeken. Het programma is deze keer gecombineerd met een inspiratiebijeenkomst van Provincie Limburg om de nieuwe provinciale mobiliteitsvisie te presenteren. Ruim 100 deelnemers van werkgevers, overheden, mobiliteitsaanbieders en belangenorganisaties nemen deel. Alle deelnemers krijgen het kennisboekje 'Elke beweging telt. Maastricht Bereikbaar 2010-2018 en verder'.

Resultaten
Ruim veertig grote werkgevers (met 45.000 werknemers) in Zuid-Limburg zijn trouwe convenantpartners geworden die zich bij Maastricht Bereikbaar hebben aangesloten. Een publiek-private samenwerking, structurele gedragsverandering en innovatie zijn ons handelsmerk geworden. Tussen begin 2012 en eind 2017 hebben we met de werkgeversaanpak 3.200 dagelijkse spitsmijdingen gerealiseerd. Met het totale programma in dezelfde periode hebben we 5.000 ton CO2 bespaard. Deze afname staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 600 huishoudens.

En verder hebben we eind 2017:
  • In Maastricht dagelijks 232 spitsmijdingen**) gerealiseerd via P+R
  • Hebben 2.760 personen meegedaan met het fietsstimuleringsprogramma 'Ontdek de e-bike' voor woon- werkverkeer. Dit heeft 1.699 dagelijkse spitsmijdingen*) opgeleverd.
  • Hebben we 146 % van onze doelstelling voor hinderbeperking en een betere bereikbaarheid bereikt op de belangrijkste corridors (A2, A79 en Maas-kruisend verkeer).
  • Realiseren we samen met de Provincie Limburg en gemeenten de snelle fietsroute Maastricht-Sittard. Afgelopen juni is over de Europaplaan in Beek (naast het bedrijventerrein Maastricht Airport) de nieuwe fietsbrug geplaatst. Na de zomervakantie kan de brug in gebruik worden genomen. Fietsers kunnen dan snel (zonder verkeerslichten), comfortabele en veilig de kruising oversteken.
*) Spitsmijdingen via e-bike zijn onderdeel van het totaal aan 3.200 dagelijkse spitsmijdingen via de werkgeversaanpak. **) De spitsmijdingen via P+R komen boven op de werkgeversaanpak.


Nieuw: Roermond Bereikbaar
Maastricht Bereikbaar ondersteunt, sinds deze zomer, Roermond Bereikbaar. De wegwerkzaamheden voor groot onderhoud aan de A73 deze julimaand, de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de N280 vanaf volgend jaar en de combinatie met de drukke weekenddagen en Duitse feestdagen vragen om extra alertheid. Inmiddels hebben zich de eerste drie grote werkgevers aangesloten: gemeente Roermond, het Laurentiusziekenhuis Roermond en het Waterschap Limburg. Twee volgende werkgevers tonen serieuze interesse. Vooralsnog is er plek voor acht werkgevers.

Nieuwe mobiliteitsvisie Provincie Limburg; grenzeloos, grensoverschrijdend en grensverleggend
Schaarse ruimte versus steeds nieuw asfalt. Fossiele brandstof versus groene energie. Teveel CO2-uitstoot versus 'de groene stad'. Allemaal redenen om voor ons vervoer niet langer automatisch in onze eigen auto te stappen. Duurzaam reizen vergt een andere aanpak van mobiliteit, evenals nieuwe technologische ontwikkelingen. Provincie Limburg werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie en zoekt daarvoor ook samenwerking op met allerlei partners zoals het programmabureau Maastricht Bereikbaar De nieuwe aanpak is gericht op samenwerking en bekijkt mobiliteitsproblemen integraal: wat speelt er in een gebied, wat is nodig en vervolgens gezamenlijk bekijken welke maatregelen passend zijn. Gedeputeerde Eric Geurts: 'Mobiliteit is méér dan hardware. Mobiliteit draait om het verbinden van plekken waar mensen wonen, werken en recreëren.' De visie kent de naam 'Mobiliteit zonder grenzen'. Leven en werken in een zeer diverse regio mag niet op grenzen botsen. Grensverleggend zijn, vooroplopen met innovatieve mobiliteitsoplossingen die de Limburgse economische koppositie versterken, is een 'must'.'

Nieuw: Mobility as a Service
Vanuit de visie 'grenzeloze mobiliteit' nemen Provincie Limburg en Maastricht Bereikbaar deel aan het project Mobility as a Service (MaaS) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eén app voor het plannen, boeken en betalen van een reis in de Euregio. Een app ten gunste van duurzame mobiliteit over de grenzen heen. Een app die de reiziger helpt om handzaam combinaties te maken tussen trein, bus, taxi, P+R, deelauto of fiets om te kunnen reizen. Provinciaal gedeputeerde Eric Geurts: 'Zeker in het internationaal georiënteerde Limburg is 'slimme mobiliteit zonder grenzen' onmisbaar'.

'Elke beweging telt. Maastricht Bereikbaar 2010-2018 en verder'
Tussen 2012 en 2017 werd Maastricht Bereikbaar 50/50 gefinancierd door het landelijke Beter Benutten programma, lokale overheden en bijdragen van werkgevers. Ook voor 2018 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en lokale partners middelen ter beschikking gesteld. Werkgevers willen via mobiliteit werken aan gezondheid en vitaliteit van hun werknemers. De nieuwe coalitie van gemeente Maastricht wil opgavegericht verder werken aan minder CO2-uitstoot op weg naar een groene stad. Provincie Limburg zet in op samenwerking voor een integrale en grensverleggende aanpak van duurzame mobiliteit. En het Rijk verscherpt haar actieprogramma voor realisatie van het landelijke klimaatakkoord door CO2-reductie. Maastricht Bereikbaar kan overheden en bedrijven slagvaardig ondersteunen met korte-termijnresultaten voor duurzame mobiliteit. Provincie Limburg onderzoekt samen met partners, Maastricht Bereikbaar, gemeente Maastricht en het Rijk hoe de opgedane kennis en netwerk verder uit te bouwen voor volgende slagvaardige stappen richting blijvende, duurzame mobiliteit. De manier van werken is vastgelegd in de uitgave 'Elke beweging telt. Maastricht Bereikbaar 2010-2018 en verder'. Zie www.maastricht-bereikbaar.nl.

Deel dit artikel:                   

Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen geeft startsein voor aanleg A16 Rotterdam
Nieuwsbericht
Minister en regio kiezen voor verbreding van de A20 bij Gouda
Nieuwsbericht
Onderhoud Nederrijnbrug A50 gegund
Nieuwsbericht
Randweg Baarle al voor de zomer open voor verkeer
Nieuwsbericht
Overzicht gunningen Grond-, Weg- en Waterbouw 2018
Nieuwsbericht
Duurzame ideeën gevraagd voor N59
Nieuwsbericht
Verdiepte aanleg A9 Amstelveen start in 2020
Nieuwsbericht
Onderhoud informatievoorziening rijkswegen duurzaam aanbesteed
Artikel
Interview met Anne Koudstaal van KWS over PlasticRoad
Artikel
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Nieuw op Infra Relatiedagen 2019: clustering van beurshallen
Weblogposting
Duurzame aanpak Malderburchtstraat in Nijmegen
Nieuwsbericht
Provincie Overijssel & BAM Infra ondertekenen contract Vechtdal Verbinding
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat & Techniek Nederland gaan werken aan slimme infrastructuur
Nieuwsbericht
Fusie D&F Consulting & Alfabeeld
Weblogposting
Vicevoorzitter Claudia Reiner geeft startsein voor Techniek Nederland
Nieuwsbericht
Duurzaam bouwen aan de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost
Nieuwsbericht
InfraTech 2019 ademt samenwerking en innovatiekracht
Nieuwsbericht
Informatiebijeenkomsten start uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo fase 1
Nieuwsbericht
Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden vastgesteld
Nieuwsbericht
Eerste herbruikbare viaduct in Nederland
Nieuwsbericht
Heijmans aan de slag met doorstroming en bereikbaarheid Oosterhout-Dongen
Nieuwsbericht
[Banners]